Terms & Conditions

De standaardvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie (Nederland) en Orgalim (andere landen) zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, diensten en overeenkomsten waarbij Itensify BV betrokken is. Nederlands recht is van toepassing.

Het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CIGS) is niet van toepassing. Evenmin is enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer kan van geschillen kennis nemen, tenzij dit in strijd zou zijn met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheid hanteren. Partijen kunnen een andere oplossing overeenkomen, zoals arbitrage of mediation.