Logo Itensify
Logo Itensify met ISO 9001

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze voorwaarden van de Koninklijke  Metaalunie. In deze voorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons.

 

Verkoopvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing. Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Bekijk de algemene verkoopvoorwaarden

   

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u onze algemene inkoop- en (onder) aannemingsvoorwaarden

Itensify BV
Zeeweegbree 11
8472 BD Wolvega
Holland
(0561) 613100
info@itensify.eu
Itensify pand office
© 2018 Itensify - High pressure & Flow control systems / SkarWeb